EMPIRE CITY MU3

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Mô hình hệ thống MVAC/PS/FF/EL
– Coordination of plant rooms, risers, typical corridor and layout, critical space
– Kết hợp với mô hình ARC & STR
– Kiểm tra phát hiện xung đột và giải quyết các hạng mục xung đột

CẤP ĐỘ PHÁT TRIỂN (LOD)

LOD300

MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG (CDE)

Làm việc trên mô hình chia sẻ công việc trực tiếp trên BIM360
Xuất bản kiểm tra qua BIM360 Docs

GIẤY PHÉP

Bộ chứng chỉ AEC 2020 (Revit, Naviswork…)
BIM 360 Collaboration Pro

CHỦ ĐẦU TƯ

Empire City LLC

Năm

2020