Thẩm định công trình cơ điện

Thẩm định để đánh giá tình trạng của các hệ thống cơ điện hiện hữu bằng cách thực hiện các kiểm tra trực quan về sự vận hành và thiết kế của chúng. Dịch vụ này sẽ bao gồm việc xem xét đánh giá các bản vẽ hoàn công cơ điện, sổ tay hướng dẫn vận hành và bảo trì bảo dưỡng, các báo cáo và hợp đồng bảo trì, cũng như tất cả hồ sơ của các cơ quan chức năng có liên quan.

Mục tiêu chính của dịch vụ này là khảo sát tình trạng của việc lắp đặt cơ điện hiện hữu và xác định các bất thường trong thiết kế và vận hành để đưa ra đề xuất trong báo cáo.

Các dịch vụ khác