Các chứng nhận

ASP đã đạt được các chứng nhận sau:

Cơ Điện Hạng 1
Hạ Tầng Kỹ Thuật Hạng 1
Phòng Cháy Chữa Cháy
Hoạt Động Điện Lực
M&E Supervision Class I
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015