BIM                               

Xây dựng mô hình 3D (BIM) là một quy trình dựa trên mô hình 3D thông minh cho phép nhiều bên liên quan và các chuyên gia AEC (kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng) cộng tác trong việc lập phác thảo, thiết kế, xây dựng, quản lý tòa nhà và cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng dữ liệu mà chủ sở hữu có quyền truy cập.

Thiết kế BIM 360 (BIM Collaborate Pro) được sử dụng vào quy trình thiết kế của chúng tôi. Nó mang lại lợi ích cho các đội ngũ dự án nhằm giảm thời gian và chi phí liên quan đến việc quản lý RFI và các bản đệ trình, cũng như trở thành một nền tảng đơn lập tin cậy.

Điều phối BIM được thực hiện bao gồm việc kết hợp các mô hình của một số lĩnh vực (ví dụ: mô hình kiến trúc, hệ thống thông gió, mô hình vật liệu tiền chế…) và kiểm tra xem có sự va chạm giữa các mô hình này hay không.

Các dịch vụ khác