Thẩm tra thiết kế cơ điện    

Tiến hành xem xét tổng thể và xác định các bất thường của Thiết kế, hiệu quả thiết kế và các bất thường trong thi công của thiết kế hiện tại trong tất cả các lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn đối với Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện và Mặt dựng.

Nghiên cứu Giá trị Kỹ thuật, đề xuất các phương án thay thế và kiến nghị. Dịch vụ Thẩm tra cũng xác định các khu vực cần được nghiên cứu, tiến hành các nghiên cứu kỹ thuật, chi phí và đề xuất phương án tối ưu.

Các dịch vụ khác