ELYSIAN

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Mô hình hệ thống MVAC/PS/FF/EL
– Phối hợp với các phòng kỹ thuật, gen kỹ thuật, hành lang và mặt bằng điển hình, khu vực quan trọng
– Kết hợp với mô hình ARC & STR
– Kiểm tra phát hiện xung đột và giải quyết các hạng mục xung đột

CẤP ĐỘ PHÁT TRIỂN (LOD)

LOD300

MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG (CDE)

Mô hình làm việc trên khu vực mạng cục bộ (LAN)
Xuất bản kiểm tra mô hình qua OneDrive & Google Drive

GIẤY PHÉP

AEC Collection 2022 (Revit, Naviswork…)
BIM Collaborate Pro

CHỦ ĐẦU TƯ

Truong Tin Construction And Housing Trading Company Limited (Gamuda Land (HCMC))

Năm

2022