BINH DUONG NEW CITY (PLOT A8)

PHẠM VI CÔNG VIỆC

– Mô hình hệ thống MVAC/PS/FF/EL
– Phối hợp với các phòng kỹ thuật, gen kỹ thuật, hành lang và mặt bằng điển hình, khu vực quan trọng
– Kết hợp với mô hình ARC & STR
– Kiểm tra phát hiện xung đột và giải quyết các hạng mục xung đột

CẤP ĐỘ PHÁT TRIỂN (LOD)

LOD200

MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG (CDE)

Mô hình làm việc trên khu vực mạng cục bộ (LAN)
Xuất bản kiểm tra mô hình qua OneDrive & Google Drive

GIẤY PHÉP

Bộ chứng chỉ AEC 2019 (Revit, Naviswork…)

CHỦ ĐẦU TƯ

Công Ty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore

Năm

2020